Formularz Rejestracji

*Administratorem danych osobowych jest RART Sp. z o.o. , Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego). Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Termin: 11 – 12 marca 2022

Koszt uczestnictwa*:

Opłata za udział online

200 zł z VAT

Opłata standardowa

300 zł z VAT

Opłata standardowa + nocleg

500 zł z VAT

* Dla aktywnych członków PTB (z opłaconą składką członkowską za 2022 rok) koszt uczestnictwa jest pomniejszony o 100 zł.

Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić na rachunek bankowy

RART Sp. z o.o.:

BNP Paribas: 30 1600 1172 1806 3230 1000 0001

z dopiskiem: „imię, nazwisko, RART 2022”