Formularz Rejestracji

Rejestracja zamknięta

This form is closed

*O zaakceptowaniu pracy decyduje kolejność zgłoszeń.

**Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Brachyterapii, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego). Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Termin: 13 marca 2021